Stratford, I-95 bridge

41°12'N 73°7'W
Stratford, I-95 bridge